Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014) i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06), Skupština Ženskog rukometnog kluba „Zaprešić“, održana 01.09.2015. godine donijela je:

STATUT

ŽENSKOG RUKOMETNOG KLUBA „ZAPREŠIĆ“

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Statutom regulirane su odredbe o nazivu i sjedištu; zastupanju; ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; izgledu pečata udruge; područjima djelovanja sukladno ciljevima; načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova; načinu vođenja popisa članova; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; prestanku postojanja udruge; izboru i opozivu likvidatora udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; teritorijalnom djelovanju udruge; znaku udruge i njegovom izgledu; ciljanim skupinama; mogućnostima i načinu udruživanja Udruge i druga pitanja od značaja za Ženski rukometni klub „Zaprešić“.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Ženski rukometni klub „Zaprešić“

Skraćeni naziv Udruge je: ŽRK „Zaprešić“

Naziv Udruge na engleskom jeziku: Women’s handball club „Zapresic“

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku: WHC „Zapresic“

Sjedište Kluba je u Zaprešiću, Vladimira Novaka 25.

Članak 3.

Udruga (u daljnjem tekstu Klub) je neprofitna, nevladina i nepolitička pravna osoba osnovana u cilju promicanja ženskog rukometnog športa u gradu Zaprešiću i okolici, na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Klub je upisan u Registar udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave i u Registru športskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Članak 4.

Klub je udružen u Zajednicu športskih udruga grada Zaprešića i Rukometni savez Zagrebačke županije.

Klub se može udružiti u športske saveze i druge športske asocijacije, a odluku o udruživanju i istupanju donosi Skupština Kluba.

Članak 5.

 Klub ima pečat koji je okruglog oblika promjera 36mm, u sredini se nalazi grb grada Zaprešića ispod kojeg je adresa kluba, V. Novaka 25, Zaprešić.

Uz rub je tekst: Ženski rukometni klub „Zaprešić“.

Članak 6.

Klub ima grb i zastavu.

Grb je okruglog oblika. U sredini se nalazi stilizirani grb grada Zaprešića s maskotom (osa) koja je u njegovom lijevom donjem dijelu. U obodu grba napisano je: ŽENSKI RUKOMETNI KLUB – 1955 – ZAPREŠIĆ.

Zastava je četvrtastog oblika, žute boje, a u sredini se nalazi grb Kluba.

Članak 7.

Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik Kluba.

Svi službeni dokumenti Kluba potpisuju se jednim potpisom.

 1. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 8.

Rad Kluba je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih tijela Kluba, obavještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obavještavanje o djelovanju Kluba, kako članova tako i ostalih zainteresiranih osoba.

 

III. CILJEVI, DJELATNOST KLUBA I CILJANE SKUPINE

Članak 9.

Klub je osnovan u svrhu promicanja ženskog rukometnog sporta, s ciljem poticanja djece i mladih na aktivno bavljenje sportom te podizanje kvalitete življenja i zdravstvenog stanja pojedinca.

Članak 10.

Djelatnosti Kluba:

 • Dvoranski rukomet
 • Rukomet na pijesku

Članak 11.

Djelatnosti kojima su ostvareni ciljevi Kluba:

 • Sudjelovanje u sportskom natjecanju
 • Sportska priprema
 • Sportska poduka
 • Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi
 • Promocija sporta i zdravog načina življenja
 • Upravljanje sportskim objektima

Članak 12.

Ciljane skupine:

 • Sportaši
 • Sportaši s invaliditetom
 • Sportski djelatnici
 • Odgojno-obrazovne ustanove
 • Odgojno-obrazovni djelatnici
 • Djeca, mladi i odrasli – opća populacija
 • Djeca s poremećajima u ponašanju
 • Djeca s teškoćama u razvoju

 

 1. ČLANSTVO  

Članak 13.

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna, domaća ili strana osoba, sukladno Zakonu o udrugama i Statutu Udruge.

Članak 14.

Članovi Udruge mogu biti:

 • redovni članovi
 • sportski aktivni članovi
 • počasni članovi

Članak 15.

Redovni član Kluba je punoljetna osoba koja iskaže interes za sudjelovanjem u radu Kluba.
Redovnim članom Kluba postaje se ispunjavanjem klupske pristupnice.

Redovni član Kluba sudjeluje u radu Skupštine, a pravo glasa stječe po isteku 90 dana od uplate prve članarine.

Upis u registar Redovnih članova Kluba vrši se s danom uplate prve članarine.

Svaka osoba koja postane redovni član Kluba dobiva iskaznicu čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 16.

Sportski aktivan član Kluba je svaka igračica, trener, te djelatnik Kluba.

Sportski aktivnim članom Kluba postaje se ispunjavanjem klupske pristupnice.

Sportski aktivan punoljetni član Kluba može postati i Redovan član na način opisan u članku 14. ovog Statuta.

Upis u registar Sportski aktivnih članova Kluba vrši se s danom uplate prve članarine.

Svaka osoba koja postane Sportski aktivan član Kluba dobiva iskaznicu čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 17.

Počasnim članom Kluba može postati osoba koja ima izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju temeljnih ciljeva Kluba.

Prijem u počasno članstvo predlaže Izvršni odbor, a potvrđuje ga Skupština.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu i ne sudjeluju u radu Skupštine.

Klub zasebno vodi listu počasnih članova Kluba.

Članak 18.

Prava i obveze članova su:

 • poštivati Statut i ostale akte Kluba
 • čuvanje i podizanje ugleda Kluba
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza
 • redovno plaćati članarinu
 • biti informirani o aktivnostima Kluba

Članak 19.

Redovni članovi Kluba imaju prava i obaveze iz čl. 17. i dodatno:

 • aktivno sudjelovati u radu, organizaciji, upravljanju i nadzoru rada Kluba
 • birati i biti birani u tijela upravljana Klubom
 • u obavljanju djelatnosti Kluba poštivati odredbe Zakona, ovog Statuta i ostale akte Kluba

Članak 20.

Članovi Kluba preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz Zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Kluba.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Kluba
 • nepoštivanje odredaba Statuta i ostalih akata Kluba
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Kluba
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Klubu
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Kluba
 • narušavanje ugleda Kluba

 Članak 21.

Svaki član Kluba ima pravo pisanom pritužbom upozoriti Izvršni odbor ili Skupštinu Kluba na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Kluba, odnosno na rad pojedinih članova ili tijela Kluba. Obavezan dio pritužbe je i njeno obrazloženje.

Na pritužbe člana Kluba, Izvršni odbor je dužan odgovoriti pisanim putem u roku 30 dana od njihova primitka, a Skupština u roku 8 dana od održavanja prve sljedeće sjednice Skupštine.

Članak 22.

Stegovna odgovornost članova Kluba utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili Stegovno povjerenstvo na vlastitu inicijativu ili na osnovu pritužbe člana Kluba. Izvršni odbor dužan je pokrenuti stegovni postupak na pritužbu koju je potpisala 1/3 članova Skupštine.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Stegovno povjerenstvo, a potvrđuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 23.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Klub.

Članak 24.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • privremeno zamrzavanje članstva
 • isključenje iz Kluba

Članu kojem je izrečena stegovna mjera Izvršni odbor dostavlja pisanu odluku u roku od 8 dana od donošenja odluke.

O ishodu stegovnog postupka Izvršni odbor na prikladan način obavještava članove Kluba, odnosno podnosioca/e pritužbe.

Članak 25.

Član Kluba kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Kluba ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti pisanu žalbu Skupštini Kluba.

Skupština Kluba je dužna riješiti žalbu na prvoj sjednici nakon dostave žalbe, te pisanu odluku dostaviti podnosiocu žalbe u roku 8 dana od donošenja.

Odluka Skupštine Kluba je konačna.

Članak 26.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • istupom na osobni zahtjev u pisanom obliku
 • isključenjem zbog neizvršavanja obveza ili zbog djelovanja koje nije u interesu Kluba na prijedlog Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili Stegovnog povjerenstva, koje potvrđuje Skupština
 • neplaćanjem članarine, ako članarina nije plaćena ni nakon pismenog upozorenja, po isteku 6 mjeseci od kraja kalendarske godine za prethodnu godinu
 • isključenjem temeljem izrečene stegovne mjere isključenja iz članstva Kluba
 • prestankom rada Kluba
 • smrću člana

Članak 27.

Klub vodi popis svih svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, datumu promjene kategorije članstva, adresi prebivališta, telefonu/mobitelu, e-mail adresi, te datumu prestanka članstva u Klubu.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Kluba te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi Tajnik Kluba. 

 1. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 Članak 28.

Članovi Kluba upravljaju Klubom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u tijelima Kluba.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Sve funkcije u Klubu su dobrovoljne.

Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Izvršni odbor.

Članak 29.

Tijela upravljanja su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Stegovno povjerenstvo

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 30.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom, a čine ju svi redovni punoljetni članovi Kluba.

Članak 31.

Redovna Skupština se održava jednom godišnje, izborna Skupština svake četvrte godine, a izvanredna Skupština prema potrebi.

Redovnu i Izbornu Skupštinu saziva Izvršni odbor.

U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor  mora navesti dnevni red sjednice te točan datum i mjesto održavanje sjednice.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati 1/3 članova Izvršnog odbora, Nadzorni odbor ili natpolovična većina članova Skupštine. U svom zahtjevu predlagatelji su dužni navesti dnevni red Skupštine i predati ga Tajniku Kluba.

Ako Tajnik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj. Poziv treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice.

Članak 32.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine. Za odluke o izmjeni Statuta i  prestanku rada Kluba potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Skupštine, a za sve ostale odluke dovoljna je natpolovična većina prisutnih članova.

Članak 33.

Skupština Kluba:

 • usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune
 • donosi odluke o promjeni naziva i sjedišta Kluba
 • bira i razrješava članove Izvršnog i Nadzornog odbora te Stegovne komisije
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika Kluba, predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Stegovne komisije
 • bira i razrješava likvidatora Kluba
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o pritužbama članova Kluba
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba

Članak 34.

Skupština može razriješiti članove Izvršnog odbora i ostalih tijela Kluba prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela, neodržavanja sjednica ili ako je narušen ugled kluba.

Tijelo se može razriješiti u cijelosti, te se bira novo u punom mandatu ili se može razriješiti pojedine članove koje se bira do isteka mandata tog tijela.

Članak 35.

Skupština bira Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba javnim glasovanjem.

Izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

Ako niti jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova, izbori će se ponoviti između dva kandidata s najvećim brojem glasova iz prvog kruga glasovanja, a pobjeđuje onaj kandidat koji dobije veći broj glasova.

IZVRŠNI ODBOR KLUBA

Članak 36.

Izvršni odbor je upravno i izvršno tijelo Kluba, koje upravlja radom Kluba. Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ima pet članova, a čine ga Predsjednik Kluba, Dopredsjednik Kluba, Tajnik te dva člana koje bira Skupština.

Članak 37.

Izvršni odbor:

 • upravlja radom Kluba
 • izrađuje prijedlog programa rada i planova Kluba
 • izrađuje prijedloge, Statuta, financijski plan i druge opće akte, koji se podnose Skupštini na razmatranje i usvajanje
 • saziva Skupštinu Kluba
 • izvršava odluka Skupštine
 • upravlja imovinom Kluba
 • predlaže Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i dva člana Kluba u sastav Izvršnog odbora.
 • imenuje i razrješava trenera Kluba
 • odlučuje o zaključivanju i raskidu ugovora s igračicama i trenerima, o prijemu igračica i trenera u Klub i izdavanju ispisnica
 • odlučuje o davanju stipendija, plaćanju školarina i drugim izdacima u vezi sa stručnim osposobljavanjem igračica i stručnog kadra Kluba
 • odlučuje o sudjelovanju Kluba na turnirima u zemlji i inozemstvu te imenuje vodstvo puta
 • brine se o pravilnom i pravodobnom obavljanju stručnih i ekonomsko financijskih poslova Kluba
 • odlučuje o visini cijena ulaznica za utakmice

 Članak 38.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik.

Sjednica Izvršnog odbora se mora sazvati na pisani zahtjev 1/3 njegovih članova.

Odluke Izvršnog odbora su pravovaljane ako je za njih glasovala natpolovična većina članova izvršnog odbora.

O radu sjednice Izvršnog odbora vodi se zapisnik.

Izvorni zapisnik s prilozima čuva se u arhivi Kluba.

Sve odluke u pisanom obliku u ime Izvršnog odbora potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Kluba.

Član Izvršnog odbora ne može sudjelovati u donošenju odluke u stegovnom postupku koji je protiv njega pokrenut.

Ako je član Izvršnog odbora zaposlenik Udruge, on ne može sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz njegov Ugovor o radu.

Članak 39.

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini Kluba.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i članovi mogu biti ponovno izabrani.

Članak 40.

Članu Izvršnog odbora može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran na vlastiti zahtjev ili na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine.

U slučaju opoziva člana Izvršnog odbora, na sjednici Skupštine na kojoj je isti opozvan bira se novi član Izvršnog odbora za preostali dio mandata.

NADZORNI ODBOR KLUBA

Članak 41.

Nadzorni odbor je kolegijalno tijelo Kluba s tri člana koji su članovi Skupštine.

Članak 42.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština na sjednici Skupštine Kluba iz reda svojih članova. Mandat članova Nadzornog odbora, traje četiri godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran na vlastiti zahtjev ili na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine.

U slučaju opoziva člana Nadzornog odbora, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi član Nadzornog odbora za preostali dio mandata.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran član Izvršnog odbora.

Članak 43.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština na sjednici Skupštine Kluba između izabranih članova Nadzornog odbora na mandat od četiri godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Nadzornog odbora. Za svoj rad Predsjednik Nadzornog odbora odgovoran je Skupštini Kluba.

Članak 44.

Nadzorni odbor:

 • nadzire rad Kluba
 • nadzire zakonitosti u financiranju poslovanja Kluba
 • nadzire izvršavanje ugovornih i drugih obveza Kluba
 • nadzire ostvarivanje financijske politike i financijskog plana Kluba
 • utvrđuje je li djelatnost Kluba sukladna Zakonu, Statutu i drugim aktima Kluba
 • o svom nalazu i mišljenju obavještavaju Skupštinu i organ čiji je rad nadziran u pisanom obliku

Članak 45.

Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom članova.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih Predsjednik Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK KLUBA

 Članak 46.

Predsjednika Kluba bira Skupština na sjednici Skupštine Kluba između izabranih redovnih članova Izvršnog odbora na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Kluba. Za svoj rad Predsjednik Kluba odgovoran je Skupštini Kluba.

Članak 47.

Predsjedniku Kluba može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci
 • opozivom

Članak 48.

Postupak za opoziv Predsjednika Kluba može se pokrenuti na pisani zahtjev najmanje polovine članova Skupštine Kluba. O zahtjevu za opoziv Predsjednika Kluba raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Kluba koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta u roku 30 dana primitka zahtjeva. Predsjednik Kluba bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Skupštine Kluba.

 Članak 49.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Kluba prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Kluba za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Kluba.

U slučaju opoziva Predsjednika Kluba, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Kluba za preostali dio mandata.

Članak 50.

Predsjednik Kluba:

 • zastupa i predstavlja Klub
 • odgovara za zakonitost rada Klub
 • vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine (ako statutom nije drukčije propisano)
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća Skupštini
 • predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • predsjedava sjednicama Izvršnog odbora i izvršava njegove odluke
 •  sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba
 • predlaže izmjene i dopune Statuta Kluba

DOPREDSJEDNIK KLUBA
Članak 51.

Dopredsjednika Kluba bira Skupština na sjednici Skupštine Kluba između izabranih redovnih članova Izvršnog odbora na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za dopredsjednika Kluba.

 Članak 52.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Kluba u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Kluba. Odredbe ovog Statuta o izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju i prestanku mandata Predsjednika Kluba na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Kluba.

TAJNIK KLUBA

Članak 53.

Tajnika Kluba bira Skupština na sjednici Skupštine Kluba između izabranih redovnih članova Izvršnog odbora na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Tajnika Kluba. Za svoj rad Tajnik Kluba odgovoran je Skupštini Kluba.

 Članak 54.

Tajniku Kluba može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci
 • opozivom

Članak 55.

Postupak za opoziv Tajnika Kluba može se pokrenuti na pisani zahtjev najmanje polovine članova Skupštine Kluba.

O zahtjevu za opoziv Tajnika Kluba raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Kluba koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta u roku 30 dana primitka zahtjeva.

Tajnik Kluba bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Skupštine Kluba.

Članak 56.

U slučaju prestanka mandata Tajnika Kluba prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Tajnika Kluba za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Kluba.

U slučaju opoziva Tajnika Kluba, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Tajnik Kluba za preostali dio mandata.

Članak 57.

Tajnik kluba obavlja sljedeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Klub u skladu sa Zakonom i Statutom Kluba
 • brine o izvršenju programa, planova i akata Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine o zakonitosti rada Kluba, prati zakone i pravilnike vezane uz djelatnost kluba
 • vodi popis članova Kluba i brine o plaćanju članarine
 • brine o poslovima informiranja i javnosti rada Kluba
 • organizira odlazak na natjecanja i koordinira provedbu dogovorenog
 • obavlja sve poslove oko pripreme i provedbe natjecanja kada je Klub domaćin
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik i Izvršni odbor, odnosno poslove
 • određene ovim statutom i drugim općim aktima Kluba

STEGOVNO POVJERENSTVO

Članak 58.

Stegovno povjerenstvo je kolegijalno tijelo Kluba s tri člana koji su članovi Skupštine.

 

Članak 59.

Članove Stegovnog povjerenstva bira Skupština na sjednici Skupštine Kluba iz reda svojih članova. Mandat članova Stegovnog povjerenstva, traje četiri godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

U slučaju opoziva člana Stegovnog povjerenstva, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi član Stegovnog povjerenstva za preostali dio mandata.

Za člana Stegovnog povjerenstva ne može biti biran član Izvršnog odbora.

Predsjednika Stegovnog povjerenstva bira Skupština na sjednici Skupštine Kluba između izabranih članova Stegovnog povjerenstva na mandat od četiri godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Stegovnog povjerenstva. Za svoj rad Predsjednik Stegovnog povjerenstva odgovoran je Skupštini Kluba.

Članak 60.

Stegovno povjerenstvo odluke donosi natpolovičnom većinom članova.

Sjednice Stegovnog povjerenstva održavaju se prema potrebi, a saziva ih Predsjednik Stegovnog povjerenstva.

Stegovni postupak vodi se u skladu sa Zakonom i Statutom Kluba.

DRUGA TIJELA KLUBA 

Članak 61.

Skupština i Izvršni odbor mogu, svaki u svom području rada, osnivati tijela za pojedina pitanja od interesa i značaja za djelovanje Kluba, potrebna za ostvarivanje ciljeva Kluba u skladu sa Statutom.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 1. UDRUŽIVANJE KLUBA

Članak 62.

 Klub se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Izvršni odbor Kluba.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 63.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, sponzorstvom, novčanim sredstvima koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 64.

 Klub raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom.

Sredstva Kluba mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

Financijsko-materijalno poslovanje Kluba organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi, odnosno knjigovodstvenom servisu.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA

Članak 65.

 Klub prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Kluba o prestanku postojanja Kluba
 • pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Kluba
 • pokretanjem stečajnog postupka
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom

Odluke Skupštine Kluba iz prethodnog stavka donose se natpolovičnom većinom svih članova Skupštine Kluba.

Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Kluba, donosi se i odluka o postupku s imovinom Kluba.

Članak 66.

 Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Kluba na mandat od 4 godine. Ista osoba može više puta biti izabrana.

Likvidator ne mora biti član Kluba.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga.

Članak 67.

 U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Kluba.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Kluba ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zaprešić.

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 68.

 Eventualne sporove između članova Kluba rješava Stegovno povjerenstvo u skladu sa Zakonom i Statutom Kluba.

Članak 69.

Članovi Kluba u svim poslovima od interesa i značaja za Klub moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Kluba. U obavljanju djelatnosti Kluba članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Kluba.

Članak 70.

U slučaju da su privatni interesi člana Kluba u suprotnosti s interesom Kluba ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Kluba u obavljanju djelatnosti Kluba, član Kluba koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 71.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Kluba može zatražiti mišljenje Izvršnog odbora ili Skupštine Kluba.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Skupština Kluba dužna je riješiti tako da zaštiti interes Kluba.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Izvršni odbor ili natpolovična većina članova Skupštine Kluba. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Izvršnom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta može biti i podloga za sazivanje izvanredne sjednice skupštine Kluba.

Članak 73.

 Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Izvršni odbor Kluba.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Kluba.

Članak 74.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zaprešiću, 01.09.2015. godine

Predsjednica Kluba

Daniela Horvat